ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
I Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Westernspul gedane aanbiedingen en tussen Westernspul en de koper gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering hiervan.
2. Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen en worden geacht deze Algemene Voorwaarden aan te vullen, zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

II Aanbiedingen
1a. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien de aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, dat door de koper wordt aanvaard, heeft Westernspul het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van het aanbod te herroepen.
1b. Aanbiedingen per advertentie en via Internet zijn vrijblijvend en geldig zolang een genoemd product bij Westernspul op voorraad is.
2. Een overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke acceptatie van de order door de aanbieder op een in de branche gebruikelijke wijze.

III Prijzen
1. De betalingstermijnen worden vastgesteld bij totstandkoming van de overeenkomst.
2. De prijzen worden geacht te zijn genoteerd in Euro. Indien een andere valuta op de factuur wordt vermeld, wordt deze aan Euro’s gerelateerd tegen de dagkoers.

IV Aansprakelijkheid
1. Westernspul is jegens de koper niet aansprakelijk voor enige schade tenzij deze te wijten is aan opzet, grove schuld of ernstig nalatigheid van Westernspul.
2. Aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfsschade/stagnatieschade is nadrukkelijk uitgesloten.
3. In elk geval zal het bedrag van de schadevergoeding beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken.

V Betaling
1. Betaling dient te geschieden ter keuze van Westernspul:
a) netto contant, bij aflevering.
b) vooraf middels storting of overmaking op bankrekeningnummer NL92RABO0108442071 ten name van Westernspul te Tinte.
2. De koper is niet bevoegd op het te betalen bedrag enig deel wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De koper mag het door hem te betalen bedrag niet op grond van een klacht over de geleverde zaken opschorten.
3. De koper is in gebreke enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling vereist is.
4. Westernspul is gerechtigd indien de koper in gebreke is € 10,00 administratie- en inningskosten per maand aan te rekenen tot volledige betaling van uw schuld. Wordt er geen gevolg gegeven aan een aanmaning, dan rekenen wij een forfaitaire schadevergoeding aan van 15% op het openstaande saldo, met een minimum van € 22,70.
5. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van een incassobureau, komen de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Dit houdt in dat de in gebreke zijnde koper, onverminderd eventuele proceskosten, ter zake van de kosten veroorzaakt door zijn in gebreke zijn, direct een som van 15% van de factuurwaarde, dan wel de werkelijke incassokosten, verschuldigd zal zijn.

VI Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde zaken blijven eigendom van Westernspul totdat de verschuldigde factuurbedragen volledig zijn voldaan.

VII Overdracht
Westernspul is gerechtigd al haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derden, dan wel een ander in haar plaats te doen treden.

VIII Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt, met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen en een in het buitenland gevestigde huurder/huurkoper gesloten overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter, die bevoegd is in het gebied waar Westernspul gevestigd/zaakdoende is.

IX Slotbepaling
1. In die gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.
2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor de overige partijen bindend zijn.

april 2005